نسخه و اعمال شخط السحر در صحت کده این دعا و عمل به معنای برگرداندن اثر سحر و جادو به ساحر کافر شیطانی صفت و حتی عامل و در خواست کننده آن

نسخه و اعمال شخط السحراین دعا و عمل به معنای برگرداندن اثر سحر و جادو به ساحر کافر شیطانی صفت و حتی عامل و در خواست کننده آن می باش...

ادامه مطلب